Søg
Close this search box.

Salgs- og leveringsbetingelser for Nestaan Nordic A/S

Nedenstående almindelige betingelser skal finde anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Nedenstående betingelser er gældende for enhver leverance fra Nestaan Nordic A/S (i det følgende benævnt NN).

1. Generelt:

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved enhver leverance fra NN, medmindre andet skriftligt er accepteret af NN. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem nærværende salgs- og leveringsbetingelser og købers generelle handelsvilkår, går NN’s salgs- og leveringsbetingelser forud for købers egne handelsvilkår.

2. Tilbud og ordrebekræftelse:

Tilbud er bindende i 30 dage, når intet andet er angivet. Køber er ansvarlig for, at kravspecifikationen vedrørende tilbudsanmodningen er fyldestgørende og indeholder de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger.

3. Rådgivning:

NN rådgiver vore kunder ud fra vor bedste viden og erfaring samt ud fra oplysninger fra kunden. NN kan på ingen måde stilles ansvarlig, såfremt det på et senere tidspunkt gør sig gældende, at en anden løsning ville være foretrukket.

4. Priser:

De anførte priser i tilbud/ordre/ordrebekræftelse er ekskl. moms, fragt, emballage samt told og andre afgifter. Der tages forbehold for prisreguleringer i form af valutariske ændringer, løn- og materialestigninger, indtil betaling har fundet sted, medmindre andet er aftalt.

5. Levering, leveringstid og forsinkelse:

Levering sker ab lager, medmindre andet er aftalt, og forsendelsen sker for kundens regning og risiko. Leveringstidspunkter er omtrentlige, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. For mængdevarers vedkommende forbeholder vi os ret til at over- eller underlevere med 10% i forhold til det bestilte kvantum, hvis ikke andet skriftligt er bekræftet. Der ydes ingen erstatning ved forsinket levering fra NN. Pkt. 13 og 14 i NL 92 fraviges hermed.

6. Betaling:

Betaling skal ske i henhold til de af NN fastsatte betalingsbetingelser, der efterfølgende af NN kan ændres i de tilfælde, at NN vurderer det nødvendigt. Betalingsbetingelse er som anført i fakturaen. Pkt. 17 i NL 92 fraviges hermed. Hvis intet er anført i fakturaen, er betalingsbetingelserne 20 dage. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned. De leverede varer er NNs ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Har der tidligere været overskridelse af betalingsfristen, er NN berettiget til at udøve tilbageholdelsesret i de fabrikerede og behandlede emner til betaling er sket.

7. Mangler og force majeure:

NN forbeholder sig ret til – i en periode af 12 på hinanden følgende måneder efter levering til kunden har fundet sted – at foretage afhjælpning eller om-levering af varer. Afhjælpning eller om-levering forudsætter, at kunden straks efter levering har reklameret skriftligt. Kundens omkostninger i forbindelse med afhjælpning såsom drift, avancetab, skade på andre ting og andre indirekte tab kan ikke gøres gældende overfor NN. Der henvises til pkt. 21-35 i NL 92. I force majeure situationen henvises til bestemmelserne i pkt. 37 i NL 92.

8. Produktansvar:

NN kan kun gøres ansvarlig for skade, som er indtruffet på varer eller arbejdsydelser leveret af os, såfremt det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af NN, derunder vore medarbejdere. NN er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab hos køber eller tredjemand. I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden pligtig at holde NN skadesløs. Der henvises til pkt. 36 i NL 92.

9. Ansvarlig praksis:

Køber skal gøre sig fortrolig med enhver form for produktdata eller information som NN leverer, inklusiv MSDS, overholde sikkerhedshåndtering, brug, salg, opbevaring, transport og bortskaffelse inklusiv specielle praksisser idet købers brug af produktet kræver og pålægger dens medarbejdere, leverandører, agenter og kunder i disse praksisser til at tage hensigtsmæssig handling til at undgå spild eller andet fare for personer, ejendom eller miljøet. NN kan annullere denne kontrakt med 15 dages varsel hvis køber ikke lever op til enhver af disse forpligtelser under denne sektion.

10. NL 92 og tvister:

I øvrigt gælder almindelige betingelser i henhold til NL 92 indenfor Europa, i det tilfælde ovenstående ikke er fyldestgørende, dog ikke i de tilfælde, hvor NL 92 er fraveget ved ovenstående. For retsforholdet mellem kunden og NN gælder danske retsregler. Værneting i tvister mellem kunden og NN er byretten i Holstebro.

 

Har du et spørgsmål

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Vi har stor erfaring i at isolere med PUR-skum. Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan løse din isoleringsopgave, og få et uforpligtende tilbud.